Adhesión MANIFIESTO en contra de las MACRO INFRAESTRUCTURAS

POR OTRA POLÍTICA DE GASTO EN NAVARRA: STOP A LAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS

Aprovechamos estas líneas para trasladar la preocupación y el impacto que la orientación del gasto del Gobierno de Navarra está teniendo en nuestro sector, como nos afecta como agricultores y ganaderos, pero también como ciudadanos, con los mismos derechos que todos. Ciudadanos que vivimos en el medio rural y que padecemos los recortes en distintas áreas como sanidad, educación o políticas sociales, quizás incluso más que la población urbana.

Analizando el  Anteproyecto Ley de Presupuestos para el año 2014 remitido a nuestra Organización, y desde un punto de vista sectorial, vemos con sorpresa la inclusión de una nueva partida de 19.250.000€, correspondiente a transferencias a la Corporación Pública Empresarial de Navarra, y que está destinado a acometer la financiación de la ampliación de Canal de Navarra. Además, existen en este anteproyecto distintas partidas que suman 4.500.000€ para empresas miembros de CPEN, como INTIA o TRACASA.

Podemos asegurar que el gasto, si descontamos la partida para la CPEN, es de 88.473.000 €, con lo que el recorte acumulado desde el 2008 supondría el 70%.

Este hecho de por sí, ya ha provocado el rechazo de este anteproyecto en el CES por parte de EHNE, pero lo realmente duro e inaceptable para nuestra Organización es la orientación del gasto destinado al sector: 33.333.997€ destinados a Canal de Navarra. Ni más ni menos que un 31% del gasto agrícola total para el ejercicio 2014, para un proyecto ruinoso y que ha fracasado. No ha cumplido ninguna de las expectativas creadas: ni ha supuesto un incremento en la instalación de jóvenes en el sector, ni se ha instalado agroindustria, ni el mapa de cultivos se asemeja a lo que decían que iba a ser y por el contrario un 40% de la nueva superficie regable no hace uso del agua, además de que en un 17% ni siquiera se ha procedido a hacer la instalación de la infraestructura de riego en la parcela.

Y es que, ya se puede afirmar como el proyecto estrella del Gobierno, el Canal de Navarra, va a fagocitar todo lo que no esté en el eje de dicho proyecto, imposibilitando la actividad agraria en el resto de comarcas. Estrategia suicida la que adopta el Gobierno de Navarra y demás afines e impulsores del proyecto para un sector estratégico, tanto desde el punto de vista económico, como social, medioambiental o como elemento de cohesión y vertebración territorial.

Así vemos como ésta equivocada apuesta, supone el desmantelamiento de multitud de partidas claves para conseguir los objetivos estratégicos mencionados: como perdemos las ayudas a ganadería sostenible, a las cumas, como recortamos las ayudas a la modernización de explotaciones, como nos cargamos las ayudas a ecológico, a estepas, como recortamos las ayudas a asociaciones ganaderas, consejos reguladores…… todo para seguir adelante con este proyecto, con este cuento de la lechera que nos está desmantelando el sector.

Pero si que queremos aprovechar esta carta para trasladar nuestra profunda preocupación, por lo que detrás de este anteproyecto se vislumbra, por el fondo y por el futuro que nos han diseñado para el sector agrario desde el desconocimiento y respondiendo a otros intereses económicos que no son los del sector. Queremos hacer un llamamiento al resto de Organizaciones Sindicales, sociales, colectivos, grupos parlamentarios.. ya que este proyecto no solo va a ser negativo para el sector agrario, sino que también va a suponer recortes en otras áreas. EHNE exige la paralización inmediata de la ampliación del Canal de Navarra, para así abrir un proceso de debate que suponga un punto de inflexión en la política agraria en Navarra, que posibilite el mantenimiento de todo el tejido productivo en Navarra y que a su vez tengamos un sector económicamente interesante, creador de empleo, vertebrador del territorio.

Necesitamos personas como agricultoras, pero también como ciudadanos, un giro en la orientación del gasto y de las prioridades del Gobierno de Navarra: TAV, Circuito de Los Arcos, Ciudad Agroalimentaria de Tudela, Navarra Arena…. demasiados proyectos ruinosos que a largo plazo van a suponer pérdida de empleo, que imposibilitan la puesta en marcha de otras políticas activas eficaces y que a día de hoy ya nos está costando una merma importante en derechos básicos en educación, sanidad o en las políticas sociales.

EHNE convoca para el próximo día 21, con salida a las 12:00 h en la antigua estación de autobuses, una manifestación exigiendo la paralización del Canal de Navarra y a la vez reclamando sentido común a la hora de establecer las prioridades de gasto en Navarra y en contra del despilfarro que suponen  estas infraestructuras.

NAFARROAN BESTE GASTU POLITIKA BATEN ALDE: AZPIEGITURA ERRALDOIEI STOP

Gure sektorean Nafarroako Gobernuaren gastuen orientazioak sortzen dizkigun kezka eta eraginak adierazteko probextu nahi ditugu lerro hauek, nekazari eta abeltzain gisa nola erasaten digun, baita hiritar bezala ere, beste guztiek bezalako eskubideekin.  Landa-eremuan bizi garen hiritarrak gara eta arlo desberdinetan murrizketak pairatzen ditugu, esate baterako osasun arloan, heziketan edo jendarte politikan, beharbada hiri-populazioak pairatzen dituenak baino gehiago.

Gure erakundera igorritako 2014ko Aurrekontu Legearen Aurreproiektua ikuspuntu sektorialetik aztertuz gero, harriduraz ikusten dugu 19.250.000€-ko kontu-sail berri bat, Nafarroako Enpresa-Korporazio Publikoarendako (CPEN-endako) transferentziei dagokiona, eta Nafarroako Ubidearen hedatzearen finantzaketara bideratuta dagoena. Gainera, aurreproiektu honetan badira beste kontu-sail batzuk, denak batuta 4.500.000€, CPEN-en enpresakideak direnendako, tartean INTIA eta TRACASA.

CPEN-endako kontu-saila kenduz gero, gastua 88.473.000 €-eko dela ziurta dezakegu, beraz, 2008tik gaurdainoko murrizketak % 70era ailegatzen dira.

Gertaera honek berez aurreproiektu honen arbuiatzea eragin du EHNE-aren aldetik CES-ean, baina gure Erakundearendako benetan gogorra eta onartezina dena sektorera zuzendutako gastuaren orientazioa da: Nafarroako Ubidera bideratutako 33.333.997€. Porrot egin duen proiektu hondatzailearendako, 2014ko ekitaldiko nekazaritza-gastu osoaren % 31, alajaina!  Ez du sortutako inongo itxaropenik bete: ez du nekazalgoan gazte gehiago hasterik ekarri, ez da agroindustria gehiago ezarri, ez du lur landuen mapak batere antzik izango zena ziotenarekin, alderantziz, lur azalera ureztagarri berriaren % 40an ez da urik erabiltzen eta lursailen %17an ez dute ezta ureztatze-azpiegiturarik jarri ere egin.

Dagoeneko baieztatu daiteke Gobernuaren proiektu izarrak, Nafarroako Ubideak, proiektu honekin lerrokatuta ez dagon guztia irentsiko duela, gainontzeko eskualdeetako nekazaritza-jarduera erabat eragotziz.  Bere buruaz beste egiten duen estrategia da Nafarroako Gobernuaren hautua, baita bere alde egiten dutenena eta proiektuaren bultzatzaileena ere, horrelako sektore estrategiko batentzat, bai ikuspuntu ekonomikotik zein jendarte, ingurumen, edo kohesio-elementu eta lurralde-egituratze bezala ere.

Horrela ikusten dugu apustu oker honi esker aipatutako helburu estrategikoak lortzeko funtsezkoak diren kontu-sail anitzen hustuketa nola ematen den: abeltzaintza iraukorrerako laguntzak nola galdu ditugun, CUMA-etarako direnak, ustiategiak eraberritzeko laguntzak nola murriztu ditugun, ekoizpen ekologikorako diren laguntzak nola deuseztu ditigun, estepetarako direnak ere, abelazkuntza-elkarteetarako laguntzak nola murriztu ditugun, batzorde arautzaileetarako direnak ere,… eta dena proiektu honekin aurrera egiteko, esneketariaren ipuina kontatzen diguten bitartean sektorea desegiteko.

Baina gutun hau bai nahi dugula baliatu gure kezka sakona adierazteko, aurreproiektu honen atzean ikustatzen denarengatik, bere mamiarengatik eta laborantza-sektorerako diseinatu duten etorkizunarengatik, ezjakintasunetik eta sektorearenak ez diren bestelako interes ekonomikoei men eginez eginak baitira.  Gainerako Erakunde Sindikalei, sozialei, kolektiboei, legebiltzar-taldeei… deia egin nahi diegu ez bakarrik proiektu hau laborantza-sektorerako negatiboa izango delako, baizik eta beste arlo batzuetara ere murrizketak ekarriko dituelako.  EHNE-k Nafarroako Ubidearen hedapenaren berehalako geldiaraztea eskatzen du, horrela inflexio-puntua suposatuko duen Nafarroako nekazaritza-politikari buruzko eztabaida prozesu bat irekitzeko, Nafarroko ekoizpen arlo guztiaren eustea ahalbidetuko duena eta, aldi berean, ekonomikoki interesgarria, lurraldearen egituratzailea eta enplegu sortzailea izanen den sektorea izateko.

Nekazari gisa pertsonak behar ditugu, baina hiritar gisa ere, gastuaren joeran eta Nafarroako Gobernuaren lehentasunen joeran norabide aldaketa bat behar dugu: AHT, Los Arcos-eko Zirkuitua, Tuterako Ciudad Agroalimentaria, Navarra Arena,… epe luzera enplegu galera ekarriko duten proiektu hondatzaile gehiegi dira, beste politika ekintzaile eraginkorrak abiaraztea eragozten duten proiektuak denak, eta ondorioz gaur egun hezkuntza, osasungintza edo jendarte politiketan oinarrizko eskubide urritze handiaz ordaintzen ari gara.

 

Leave a Reply